คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติ ไม่มีชื่อสกุล
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย เผ่าภูทอง
ตำแหน่ง : รองฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายตะวัน ปราการความดี
ตำแหน่ง : รองฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายดลภัค สะอิ้งสกุลทอง
ตำแหน่ง : รองฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพัชรพล จองน้อย
ตำแหน่ง : รองฝ่ายพัศดีและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจัญจริน โชตินันท์วาทิน
ตำแหน่ง : รองฝ่ายอนามัยและประติมากรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจอเหยี่ยน หมั่นดี
ตำแหน่ง : รองฝ่ายวินัยและเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1