คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาคาร วราฤทธิ์หิรัญกุล
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายหิรัญ ไม่มีชื่อสกุล
ตำแหน่ง : รองฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ทวีชัยสิงห์
ตำแหน่ง : รองฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพิกา ศาสตร์สามัคคี
ตำแหน่ง : รองฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ไม่มีชื่อสกุล
ตำแหน่ง : รองฝ่ายพัศดีและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวนีย์ ไม่มีชื่อสกุล
ตำแหน่ง : รองฝ่ายอนามัยและประติมากรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายปี ไม่มีชื่อสกุล
ตำแหน่ง : รองฝ่ายวินัยและเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1