คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณศรี เค็ตโลก
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ นันทฟู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ พุ่มคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายดวงจันทร์ วนาพาณิชย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพร อภินันท์ทิพยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนุรักษ์บุญเขต (ลอน วงษ์มูล)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีบุตร คำฟู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายยนตรชัย โสภาวรการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายภาคิน ภาคินสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา สุริยะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสายสุนีย์ ประเสริฐกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางนาคิ ไม่มีชื่อสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร สกุลกระจ่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันดี ฐานันดรวิไล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล สุวรรณะ
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน/กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : -