กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุภาษิต งามจารุเกรียงไกร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสิริกาล วงศ์เกิดทรัพย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพิมพ์ฟ้า ชลาลัยนิมิตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1