กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจฉรียา โชคพิทักษ์จิต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุภาษิต งามจารุเกรียงไกร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสิริกาล วงศ์เกิดทรัพย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพิมพ์ฟ้า ชลาลัยนิมิตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6