กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุภาษิต งามจารุเกรียงไกร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสิริกาล วงศ์เกิดทรัพย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางวาวณัฐวรา สรานนท์เมธากุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4