หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. ประถมศึกษา (ป.1-ุ6)
2. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
    - มี 3 แผนการเรียน
      3.1 แผนการเรียนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
      3.2 แผนการเรียนคหกรรม
      3.3 แผนการเรียนอุตสาหกรรม