วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์
          รักการทำงาน    สืบสานงานพระราชดำริ
 
เอกลักษณ์
          จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
วิสัยทัศน์
          เป็นผู้นำจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2564
 
นิยามศัพท์เฉพาะวิสัยทัศน์
          1. ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่สามารถชักจูง หรือชี้นำบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงาน สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความสามารถที่จะทำให้องค์การดำเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายโดยใช้อิทธิพลเหนือทัศนคติและการกระทำของผู้อื่น
          2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสหศึกษาประเภทประจำ
          3. เด็กด้อยโอกาส หมายถึง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศหรือโสเภณีเด็ก เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจนมาก
เป็นพิเศษ เด็กชนกลุ่มน้อย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ และเด็กในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
          4. เด็กพิการ หมายถึง ผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเนื่องด้วยการขาดความสามารถ (Disability) ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา
          5. คุณภาพ หมายถึง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบด้วยคุณภาพ ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม และการบริการ และการประกันคุณภาพภายในและคุณภาพแหล่งการเรียนรู้
          6. ทั่วถึง หมายถึง เด็กด้อยโอกาสที่เป็นประชากรในวัยเรียน ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 (เฉพาะเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า)ที่ยังไม่ได้รับการศึกษา หรือไม่มีที่เรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
          7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน
          8. ชุมชน หมายถึง หมู่ชน, กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน.