วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/วิสัยทัศน์
smileyอัตลักษณ์
          จงรักภักดี  มีคุณธรรม  น้อมนำความพอเพียง
          คำนิยามอัตลักษณ์
               จงรักภักดี หมายถึง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม
                มีคุณธรรม หมายถึง นักเรียนขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เสียสละ จิตอาสา รักความเป็นไทย
                น้อมนำความพอเพียง หมายถึง นักเรียนการทำงาน ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักการออม ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ

smileyเอกลักษณ์
          สืบสานพระปณิธาน สร้างคนดีสู่สังคม เพื่อเป็นพลังแผ่นดิน
          คำนิยามเอกลักษณ์
สืบสานพระปณิธาน หมายถึง การน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สร้างคนดีสู่สังคม  หมายถึง โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย ๑๒ ประการ
เป็นพลังแผ่นดิน หมายถึง ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

smileyวิสัยทัศน์ (Vision)
           ภายในปีการศึกษา 2565  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จะเป็นสถานศึกษาที่ระบบดี บุคลากรดี นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 คำนิยามวิสัยทัศน์
ระบบดี หมายถึง โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนเป็นระบบ กระจายอำนาจสู่ผู้ปฏิบัติงาน ใช้หลักการบริหารเชิงระบบ (PDCA) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์มีความสำพันธ์เชื่อมโยงกันฝ่ายงานตามโครงสร้างฝ่ายมีการบริหารงานภายในมี่ชัดเจนตรวจสอบได้
บุคลากรดี หมายถึง
ผู้บริหาร เป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และน้อมนำแนวทางพระราชดำริฯมาใช้
ครู มีความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ เสียสละ ขยันหมั่นเพียรศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอนและจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อศิษย์ทุกคน เป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ เป็นคนใฝ่เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี และน้อมนำแนวทางพระราชดำริฯมาใช้ในการดำรงชีวิต
บุคลากร  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มีความเสียสละ อุทิศเวลา ขยัน อดทน มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ ห่างไกลอบายมุข น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาใช้ในการดำรงชีวิต
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน หมายถึง
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึงมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต ๘ ทักษะตามหลักสูตรของโรงเรียนคือ กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย กิจกรรมหลักโภชนาการ  กิจกรรมหลักไตรรงค์ กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ
นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ