กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายแสงวงค์ อินคำ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทัศนีย์ ศรีเนลอย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอรพิน ออเจริญสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2