กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายแสงวงค์ อินคำ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวทัศนีย์ ศรีเนลอย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอรพิน ออเจริญสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1