กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายแสงวงค์ อินคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวทัศนีย์ ศรีเนลอย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอรพิน ออเจริญสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2