ทำเนียบบุคลากร

นายวรเวช จันทรรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนพพร แก้วโยธา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายยศพนธ์ สุปินะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประภัสสร แก้วโยธา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววันดี ฐานันดรวิไล
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นายนพดล สุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวทัศนีย์ ศรีเนลอย
ครู คศ.1

นางสาวทิพภาพร บุญวรรณ์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีสมภพ เตชาติ
ครู คศ.1

นางสาวสุชาภัสร์ จำปาคำ
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา อ่ำจินดา
ครู คศ.1

นายสุภาษิต งามจารุเกรียงไกร
ครู คศ.1

นางสาวนันท์ธนัษฐ์ ราชธิวงค์
ครูผู้ช่วย

นายแสงวงค์ อินคำ
ครูผู้ช่วย

นายเมษา ปงเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนา ผ่องไพรวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐทพงค์ ธรรมชาติ
ครูผู้ช่วย

นายธนกฤต แก้วเขียว
ครูผู้ช่วย

นายวันชัย ศรีษะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิดา ปินคำ
ครูผู้ช่วย

นายสรวิชญ์ เชวงเกียรติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายกิตติ์ธเนศ สุวรรณประเสริฐ
พนักงานราชการ

นางสาวณัชชา วัชรีเสวิน
พนักงานราชการ

นางสาวอรพิน ออเจริญสุข
พนักงานราชการ

นางสาวทัศนีย์ สินหว่าง
พนักงานราชการ

นายจิรายุ บงกชกุสุมาลย์
พนักงานราชการ

นางสาววันวิสาข์ แสนอาสะวะ
พนักงานราชการ

นางสาวภัทร์ศมนภร วนาพาณิชย์
พนักงานราชการ

นายวนัส สอนบาลี
พนักงานราชการ

นางสาวสิริกาล วงศ์เกิดทรัพย์
พนักงานราชการ

นางสาวธิดารัตน์ ลาภวนารักษ์
พนักงานราชการ

นางสาวพิมพ์ฟ้า ชลาลัยนิมิตร
พนักงานราชการ

นายธีรนัย ฝึกหัด
พนักงานราชการ

นายศราวุธ เก้งสุข
พนักงานราชการ

นางสาวจันทนา พิศพนาวัน
พนักงานราชการ

นางสาวนันทิกานต์ ดีสุพจน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวณัฐวรา สรานนท์เมธากุล
ครูธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายยรรยงค์ ขุนวังอุปคำ
พนักงานขับรถ

นางสิทธิพร เพชรประดับ
คนครัว

น.ส.อรจิรา ไพรยุทธนานนท์
คนครัว

น.ส.สุกัญญา ฟ้าอมร
คนครัว

นายชาญชัย รักษ์เมธากุล
ภารโรง

นายจ่าทอ อรุณธรรม
ภารโรง

นายชูศักดิ์ วนาพาณิชย์
ภารโรง

นางสาวพิกุล หล้าวงศา
แม่บ้าน

นางสาวอำไพ ไพรประสิทธิผล
แม่บ้าน

นางสาวจารุณี วิเชียรผาแดง
แม่บ้าน

น.ส.ฉันทิกา คีรีปรีชาวิทย์
แม่บ้าน

นายจรัญ ปิยชาติโชติกุล
ยาม

นางสาวรัตนา พลวะ
คนครัว

นายวทัญญู จรัสพรศิลปชัย
ยามรักษาความปลอดภัย