ทำเนียบบุคลากร

นายวรเวช จันทรรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนพพร แก้วโยธา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายยศพนธ์ สุปินะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประภัสสร แก้วโยธา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววันดี ฐานันดรวิไล
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นางกมลวรรณ เสียงเย็น
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวอัจฉรียา โชคพิทักษ์จิต
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายอำพล บุญวิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ ศรีเนลอย
ครู คศ.1

นางณัฐธยาน์ จอมณี
ครู คศ.1

นางสาวทิพภาพร บุญวรรณ์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีสมภพ เตชาติ
ครู คศ.1

นางสาวสุชาภัสร์ จำปาคำ
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา อ่ำจินดา
ครู คศ.1

นายสุภาษิต งามจารุเกรียงไกร
ครู คศ.1

นางสาวนันท์ธนัษฐ์ ราชธิวงค์
ครูผู้ช่วย

นายแสงวงค์ อินคำ
ครูผู้ช่วย

นายนพดล สุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นายเมษา ปงเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนา ผ่องไพรวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐทพงค์ ธรรมชาติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิดา ปินคำ
ครูผู้ช่วย

นายวันชัย ศรีษะ
ครูผู้ช่วย

นายธนกฤต แก้วเขียว
ครูผู้ช่วย

นายกิตติ์ธเนศ สุวรรณประเสริฐ
พนักงานราชการ

ว่าที่ร.ต.หญิงจิรัสยา เนื้อนวลจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวณัชชา วัชรีเสวิน
พนักงานราชการ

นางสาวอรพิน ออเจริญสุข
พนักงานราชการ

นางสาวกาญจนา เสลาสุวรรณ
พนักงานราชการ

นายจิรายุ บงกชกุสุมาลย์
พนักงานราชการ

นางสาววันวิสาข์ แสนอาสะวะ
พนักงานราชการ

นางสาวภัทร์ศมนภร วนาพาณิชย์
พนักงานราชการ

นางสาวสิริกาล วงศ์เกิดทรัพย์
พนักงานราชการ

นายวนัส สอนบาลี
พนักงานราชการ

นางสาวธิดารัตน์ ลาภวนารักษ์
พนักงานราชการ

นางสาวพิมพ์ฟ้า ชลาลัยนิมิตร
พนักงานราชการ

นายธีรนัย ฝึกหัด
พนักงานราชการ

นายศราวุธ เก้งสุข
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐวรา สรานนท์เมธากุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยรรยงค์ ขุนวังอุปคำ
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

นางสิทธิพร เพชรประดับ
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

นางมีพอ แดนทวีฤทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

นายชาญชัย รักษ์เมธากุล
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

นายนิติธรรม ไชยยา
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

นายจรัญ ปิยชาติโชติกุล
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

นางสาวพิกุล หล้าวงศา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวปาริชาติ ไชยยา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายพงษ์พิลาภ หนองแพ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจุฑาธิปต์ รัตนพรหม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอำไพ ไพรประสิทธิผล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจารุณี วิเชียรผาแดง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายจ่าทอ อรุณธรรม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ