ทำเนียบบุคลากร

นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนพพร แก้วโยธา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายยศพนธ์ สุปินะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประภัสสร แก้วโยธา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวทัศนีย์ ศรีเนลอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นายนพดล สุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ว่าที่ร้อยตรีสมภพ เตชาติ
ครู คศ.1

นายสุภาษิต งามจารุเกรียงไกร
ครู คศ.1

นางสาวนันท์ธนัษฐ์ ราชธิวงค์
ครู คศ.1

นายแสงวงค์ อินคำ
ครู คศ.1

นายเมษา ปงเทพ
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา ผ่องไพรวรรณ
ครู คศ.1

นายณัฐทพงค์ ธรรมชาติ
ครู คศ.1

นายธนกฤต แก้วเขียว
ครู คศ.1

นายวันชัย ศรีษะ
ครู คศ.1

นางสาวชลิดา ปินคำ
ครู คศ.1

นายสรวิชญ์ เชวงเกียรติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญ์พิชชา อุปหล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศรัศชญาญ์ วันคำ
ครูผู้ช่วย

นางภัทราภรณ์ นันตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ครูผู้ช่วย

นางมารยาท ทิพย์คำ
ครูผู้ช่วย

นายกิตติ์ธเนศ สุวรรณประเสริฐ
พนักงานราชการ

นางสาวภัทร์ศมนภร วนาพาณิชย์
พนักงานราชการ

นางสาวณัชชา วัชรีเสวิน
พนักงานราชการ

นายวนัส สอนบาลี
พนักงานราชการ

นางสาวสิริกาล วงศ์เกิดทรัพย์
พนักงานราชการ

นางสาวอรพิน ออเจริญสุข
พนักงานราชการ

นายจิรายุ บงกชกุสุมาลย์
พนักงานราชการ

นางสาวธิดารัตน์ ลาภวนารักษ์
พนักงานราชการ

นางวันวิสาข์ คำกลาง
พนักงานราชการ

นายศราวุธ เก้งสุข
พนักงานราชการ

นางสาวจันทนา พิศพนาวัน
พนักงานราชการ

นางสาวนันทิกานต์ ดีสุพจน์
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐวรา สรานนท์เมธากุล
พนักงานราชการ

นางสาวจินดา ธรรมวาณ๊
พนักงานราชการ

นายธนรักษ์ คำสิงห์
พนักงานราชการ

นายยรรยงค์ ขุนวังอุปคำ
พนักงานขับรถ

นางสิทธิพร เพชรประดับ
คนครัว

น.ส.อรจิรา ไพรยุทธนานนท์
คนครัว

น.ส.สุกัญญา ฟ้าอมร
คนครัว

นางสาวรัตนา พลวะ
คนครัว

นายชูศักดิ์ วนาพาณิชย์
ภารโรง

นายชาญชัย รักษ์เมธากุล
ภารโรง

นายจ่าทอ อรุณธรรม
ภารโรง

นางสาวพิกุล หล้าวงศา
แม่บ้าน

นางสาวอำไพ ไพรประสิทธิผล
แม่บ้าน

นางสาวจารุณี วิเชียรผาแดง
แม่บ้าน

น.ส.ฉันทิกา คีรีปรีชาวิทย์
แม่บ้าน

นายจรัญ ปิยชาติโชติกุล
ยาม

นายวทัญญู จรัสพรศิลปชัย
ยามรักษาความปลอดภัย