ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 0 3  
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6  
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 4 6  
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 6 13  
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 14  
รวม 22 20 42  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 17 32  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 18 24  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 18 30  
รวม 33 53 86  
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 3 15 18  
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 10 3 13  
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 9 16 25  
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 13 13 26  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 6 15 21 จำนวนห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 13 0 13 ประถมศึกษา  5 ห้องเรียน
รวม 54 62 116 มัธยมศึกษา 9  ห้องเรียน
รวมทั้งหมด 109 135 244 รวม 14  ห้องเรียน
         
*** หมายเหตุ   ยอดนักเรียน  ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564