ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 4 5
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 7 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4
รวม 19 24 43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 12 20
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 8 13 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 11 9 20
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 9 10 19
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 11 23
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 12 12 24
รวม 60 67 127
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 5 10 15
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 1 9 10
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 18 0 18
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 2 14 16
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 1 11 12
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 2 12
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 2 6 8
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 8 11 19
รวม 47 63 110
รวมทั้งหมด 126 154 280