ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 0 1  
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 1 5  
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11 เพิ่ม เด็กหญิงวรรณฤดี สีมี่
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9 เพิ่ม เด็กชายศิริชัย ภูดิน
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 5 14  
รวม 24 17 41  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 5 16 21 เพิ่ม เด็กชายก่อเกียรติ  -
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 3 16 19 ย้ายออก เด็กหญิงรัตนกร ตะตือ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 20 36 เพิ่ม เด็กชายทศพร แซเบ้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 19 27 ลาออก วิภาดา ,ลาออก ณรงค์
รวม 32 71 103  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 9 22 เพิ่ม นายชยานันต์ เลาลี
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 2 13 15  
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 10 2 12  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 8 16 24  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 12 13 25 ย้ายออก นายอภิชาติ เอกวัฒน์วงษ์
รวม 45 53 98 จำนวนห้องเรียน
รวมทั้งหมด 101 141 242 ประถมศึกษา  6 ห้องเรียน
        มัธยมศึกษา 9  ห้องเรียน
รายงานในระบบ Set ยอดนักเรียน 241 คน   รวม 15  ห้องเรียน
*** หมายเหตุ   ยอดนักเรียน 242 คน  ณ  วันที่ 19 สิงหาคม 2565