ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 0 1  
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 1 5  
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10  
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 5 8  
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 5 14  
รวม 23 16 39  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 5 16 21  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 3 17 20  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 20 35  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 19 27  
รวม 31 72 103  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 9 21  
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 2 13 15  
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 10 2 12  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 8 16 24 จำนวนห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 13 13 26 ประถมศึกษา  6 ห้องเรียน
รวม 45 53 98 มัธยมศึกษา 9  ห้องเรียน
รวมทั้งหมด 99 141 240 รวม 15  ห้องเรียน
         
*** หมายเหตุ   ยอดนักเรียน  ณ  วันที่ 29 มิถุนายน 2565