ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 0 4  
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 0 3  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 4 5  
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 4 11  
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 6 13  
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10  
รวม 26 20 46  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 3 9 12  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 3 9 12  
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 3 9 12  
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 7 10 17  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 8 8 16  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 6 7 13  
รวม 30 52 82  
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 16 24  
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 4 12 16  
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 11 0 11  
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 6 15 21  
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 16 0 16  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 2 12 14 จำนวนห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 11 11 22 ประถมศึกษา  6 ห้องเรียน
รวม 58 66 124 มัธยมศึกษา 13  ห้องเรียน
รวมทั้งหมด 114 138 252 รวม 19  ห้องเรียน