กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายกิตติ์ธเนศ สุวรรณประเสริฐ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวนัส สอนบาลี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5