กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายกิตติ์ธเนศ สุวรรณประเสริฐ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายวนัส สอนบาลี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1