กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายกิตติ์ธเนศ สุวรรณประเสริฐ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายวนัส สอนบาลี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5