กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนกฤต แก้วเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางภัทราภรณ์ นันตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวภัทร์ศมนภร วนาพานิชย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางวันวิสาข์ คำกลาง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายจิรายุ บงกชกุสุมาลย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจันทนา พิศพนาวัน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1