กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุชาภัสร์ จำปาคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายธนกฤต แก้วเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายจิรายุ บงกชกุสุมาลย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววันวิสาข์ แสนอาสะวะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภัทร์ศมนภร วนาพานิชย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจันทนา พิศพนาวัน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น

นางสาวทิพภาพร บุญวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1