กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทิพภาพร บุญวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางณัฐธยาน์ จอมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุชาภัสร์ จำปาคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธนกฤต แก้วเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญนิศชญา เนื้อนวลจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายจิรายุ บงกชกุสุมาลย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววันวิสาข์ แสนอาสะวะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวภัทร์ศมนภร วนาพานิชย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3