กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทิพภาพร บุญวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางณัฐธยาน์ จอมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุชาภัสร์ จำปาคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนกฤต แก้วเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิรัสยา เนื้อนวลจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายจิรายุ บงกชกุสุมาลย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววันวิสาข์ แสนอาสะวะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวยลดา วนาพานิชย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1