กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณัชชา วัชรีเสวิน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายธีรนัย ฝึกหัด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1