กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณัชชา วัชรีเสวิน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายธนรักษ์ คำสิงห์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3