กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัชชา วัชรีเสวิน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายธีรนัย ฝึกหัด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1