พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          1. สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
          2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา
          3. ส่งเสริมงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯตรมแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทุกภาคส่วน
 
เป้าประสงค์
          1. เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนดี มีปัญญา อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ สำนึกในความเป็นไทย มีทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพที่สุจริตและทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. ครูผู้สอน ผู้บริหารมืออาชีพเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ สุขภาพ วิชาชีพ และเทคโนโลยี สนองงานโครงการพระราชดำริมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์ และการสงเคราะห์ชุมชนใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ