พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
smileyพันธกิจ (Misson)
          ๑.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
          ๒.ปรับปรุง อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการอยู่ประจำและการจัดการเรียนรู้
          ๓.เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการงานภายในฝ่ายต่าง ๆ
          ๔.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
          ๕.ปลูกฝังเจตคติ ด้านความจงรักภักดี  มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ ให้กับครูและบุคลากร
          ๖.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
          ๗.เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และ
            ปฏิบัติงาน
          ๘.พัฒนากระบวนการรับนักเรียนเชิงรุก
          ๙.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          ๑๐.ปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          ๑๑.พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม
          ๑๒.ปรับปรุงรูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 
smileyเป้าประสงค์(Goals)
          ๑. โรงเรียนมีการบริหารงานชันเจนที่เป็นระบบที่ตรวจสอบได้
          ๒. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ที่พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ และปลอดภัย
          ๓. ฝ่าย งาน ตามโครงสร้างการบริหารงานมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ
          ๔.. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
          ๕.ครูและบุคลากรมีเจตคติ มีความจงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริฯสู่การปฏิบัติ
         ๖.ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ
         ๗. ครู บุคลากรและนักเรียนสามารถประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 และปฏิบัติงาน
        ๘.นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่บริการได้รับโอกาสในการเข้าเรียนเพิ่มขึ้น
        ๙.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
        ๑๐.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
        ๑๑.นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต
        ๑๒.นักเรียนมีทักษะด้านงานอาชีพ