กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจินตนา ผ่องไพรวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางประภัสสร แก้วโยธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1