กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขนิษฐา อ่ำจินดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางประภัสสร แก้วโยธา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจินตนา ผ่องไพรวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1