กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวขนิษฐา อ่ำจินดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางประภัสสร แก้วโยธา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจินตนา ผ่องไพรวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2