กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายนพดล สุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววันดี ฐานันดรวิไล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธิดารัตน์ ลาภวนารักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3