กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายนพดล สุวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธัญญ์พิชชา อุปหล้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธิดารัตน์ ลาภวนารักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2