กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนพดล สุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววันดี ฐานันดรวิไล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

ว่าที่ร้อยตรีสมภพ เตชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธิดารัตน์ ลาภวนารักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1