ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่งคงพื้นที่ชายแดน ตามแนวพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สำหรับเด็กชาวไทภูเขา ตามแนวชายแดนและเด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แบบสหศึกษาประเภทประจำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริ ให้กองทัพบกดำเนินการตามแผนงาน  โครงการพัฒนาเพื่อความมั่งคงพื้นที่ชายแดนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ตามแนวชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นราษฏรที่คุณภาพ มีชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยปราศจากภัยคุกคามของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่ มีความรักประเทศไทยมีความเป็นคนไทยมากขึ้นตลอดจนเป็นหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินทุนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูอปถัมภ์ เป็นค่าก่อสร้าง อาคาร หอนอน ๒๖ จำนวน ๓ หลัง อาคารเรือนพยาบาล จำนวน ๑ หลัง โรงประกอบแบบ  ราชประชาฯจำนวน ๑ หลัง หอถังน้ำ ๑๘/๑๒ จำนวน ๑ หอ และคณะกลุ่มธุรกิจรุ่นเยาว์ชนชาวญี่ปุ่น ได้มอบทุนก่อสร้างหอสมุด จำนวน ๑ หลัง ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งดำเนินก่อสร้างโดยกองพลพัฒนาที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก
    ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๔๔ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สำหรับเด็กชาวไทยภูเขาตามแนวชายแดนและเด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แบบสหศึกษาประเภทประจำโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔”