กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีสมภพ เตชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายเมษา ปงเทพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐทพงค์ ธรรมชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวันชัย ศรีษะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชลิดา ปินคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสรวิชญ์ เชวงเกียรติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวทัศนีย์ สินหว่าง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายศราวุธ เก้งสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนันทิกานต์ ดีสุพจน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5