กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีสมภพ เตชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเมษา ปงเทพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายณัฏฐ์พงค์ ธรรมชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวันชัย ศรีษะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลิดา ปินคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสรวิชญ์ เชวงเกียรติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเกศรัศชญาญ์ วันคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางมารยาท ทิพย์คำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายศราวุธ เก้งสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนันทิกานต์ ดีสุพจน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจินดา ธรรมวาณ๊
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2