กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอำพล บุญวิจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางกมลวรรณ เสียงเย็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายเมษา ปงเทพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายณัฐทพงค์ ธรรมชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายวันชัย ศรีษะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลิดา ปินคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกาญจนา เสลาสุวรรณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายศราวุธ เก้งสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2