จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและงานชาติพันธุ์
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๖๕
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๖๔
งานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โครงการ สร้างจิตสำนึก รุ่นที่ ๑ โดยกองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ ตำรวจสันติบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน(ผ้าห่ม)
การแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มสีภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา๒๕๖๔
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔
ศึกษาดูงาน งานระบบประกันคุณภาพ งานพัสดุ - การเงิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงานกิจกรรมงานหอนอน กิจกรรมโรงสีข้าว กิจกรรมสบู่แชมพู่น้ำมันรำข้าว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา
กิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ภาคของการเก็บเกี่ยว โดยมีนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี
เตรียมความพร้อม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19
ฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน(ผ้าห่ม)
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน(ผ้าห่ม)
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน(ผ้าห่ม)