จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
ทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฎิญาณตน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
งานวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ค่ายรอยยิ้ม" Smile Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
๓ มิถุนายน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
ปฐมนิเทศบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๔
รับรายงานตัวนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
ศึกษาดูงาน งานกิจการหอนอน และร่วมแสดงความยินดีกับครูมารยาท ทิพย์คำ
กิจรรมรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔
นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๓ เข้ารับการฝึกอบรม การใช้สัญญาณมือจราจร การอำนวยความสะดวกการจราจร
ออกแนะแนวการรับนักเรียนเชิงรุก
งานเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2564
สอบ O-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
มอบของขวัญวันเด็กพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมโดยผ่านระบบ Online จากมูลนิธิยุวพัฒน์
การเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและงานชาติพันธุ์
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๖๕
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๖๔
งานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โครงการ สร้างจิตสำนึก รุ่นที่ ๑ โดยกองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ ตำรวจสันติบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน(ผ้าห่ม)