ผลงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
รางวัลคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว