ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เอกการเงินการบัญชี)
แบบท้ายประกาศ
1.ให้ทำการดาว์โหลดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง
2.เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมส่งกลับคืนทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ทาง school.rpk34@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/schoolrajapraja34
        2.1 ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
        2.2 สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน(Transcript) หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ 3 มกราคม 2565                
         2.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / สำเนาบัตรผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประโยชน์ประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
         2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
         2.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
         2.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
         2.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ดาว์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/11F6K5Eg0xqHYIctX8NdbL7yqlChyZG34/view?usp=sharing

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 832 ครั้ง